ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

CZYTAJ WCZEŚNIEJSZE OGŁOSZENIA

  

Drodzy Uczniowie!

Od 17 maja rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym. Zapraszamy Was zatem do szkoły, klasy starsze od poniedziałku 17 maja, natomiast klasy pierwsze od środy - 19.

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem, który znajdziecie w dzienniku elektronicznym Librus.

Jakbyście zapomnieli szkoła mieści się w Słupsku, przy ulicy Szczecińskiej 57, w budynku ZDZ na trzecim piętrze.

WAŻNE!

Zajęcia wychowania fizycznego dla wszystkich klas rozpoczynamy w szkole, a nie w sali gimnastycznej na Ogrodowej.

Przypominamy również o obowiązującym nadal reżimie sanitarnym.

W budynku szkoły wymagamy od Uczniów noszenia maseczek. Inne obostrzenia przypomni Wam pan Dyrektor po powrocie do szkoły.

 

UWAGA! SPROSTOWANIE!!!

Poniższe ogłoszenie dotyczy WYŁACZNIE uczniów klas trzecich, uczniowie klas pierwszych i drugich nie uczestniczą w praktykach zawodowych.

OD 19 kwietnia 2021 r. uczniowie naszej szkoły wracają na zajęcia praktyczne u pracodawców o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. Uczeń ma obowiązek skontaktowania się z pracodawcą, w celu ustalenia sposobu powrotu do zajęć.

 

UWAGA! Młodociani pracownicy branżowych szkół I stopnia do 18 kwietnia br. nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W przypadku pytań ze strony pracodawców proszę kierować ich do Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku.

Praktyki zawodowe w zakładach fryzjerskich.

W związku z wprowadzeniem od 27 marca 2021 r. nowych obostrzeń w sprawie funkcjonowania zakładów fryzjerskich, urody i kosmetycznych, dyrektor szkoły prosi uczniów o kontakt z pracodawcami, w celu ustalenia czy praktyki zawodowe w tych zakładach będą nadal kontynuowane czy zostaną zawieszone. Pozostałe branże kontynuują praktyki zawodowe w niezmienionej formie.

Przedłużenie zajęć online.

W związku z rozporządzeniem Men Zajęcia online zostają przedłużone do 11 kwietnia 2021 r.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

 

 

Wraca kształcenie praktyczne!

Od 30 listopada 2020 r.

uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami odbywają praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Link do informacji na stronie MEN

 

 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych.

Informujemy, że do 23 grudnia br. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla naszych uczniów. Zajęcie odbywają się w trybie zdalnym poprzez aplikację Teams.

Do 23 grudnia br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

OD 24 grudnia 2020 r. rozpoczynają się ferie świąteczne, które w połączeniu z feriami zimowymi trwają do 17 stycznia 2021 r.. W tym okresie są to dni wolne szkoły.

 

UWAGA! Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia

będących młodocianymi pracownikami UWAGA!

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Zajęcia praktyczne dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia.

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Lekcje odbywają się w formie kształcenia zdalnego w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 7 czerwca br.

Do 7 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.
Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 7 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Link - https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Ważny komunikat dla Uczniów i Rodziców.

UWAGA! Uczniowie i Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 26 marca 2020 r. rozpoczynamy naukę w szkole w formie zdalnej. Zajęcia będą odbywać się w online, zgodnie z aktualnym planem lekcji dostępnym w Librusie.

Komunikat Dyrektora Szkoły do Uczniów

Zobowiązuję uczniów do nauki poprzez internet, w dniach zajęć lekcyjnych, z materiałów przesłanych przez nauczycieli. Nie chodzicie na praktyki w tych dniach, w których była szkoła, tylko logujecie się do Librusa i uczycie. W pozostałe dni chodzicie na zajęcia praktyczne chyba, że szef zadecyduje, że nie chodzicie w ogóle.

Pozdrawiam - dyrektor Dariusz Duda

 

OFICJALNY KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

patrz: informacja ze strony Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku

Uwaga:

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

Czytaj więcej na stronie Ministerstw Edukacji Narodowej.

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Komunikat dotyczący młodocianych pracowników realizujących naukę zawodu u pracodawcy.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Branżowych szkół I stopnia

W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, informuję, że:

 1. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.
 2. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach; to znaczy, że tylko liczba dni (konkretne dni tygodnia), które zostały ustalone w każdej klasie w tygodniu jako zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców, np. nauka zawodu u pracodawcy została ustalona na czwartek i piątek, to tylko w te dni młodociani pracownicy uczęszczają na naukę zawodu u pracodawcy.

link do obwieszczenia

 

UWAGA! Rodzice i Uczniowie.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH. Umowa o pracę zawarta w celu przygotowania zawodowego, w załączniku nr 5 ustala dokładną ilość dni odbywania zajęć młodocianego pracownika u pracodawcy. Według tego załącznika uczniowie klasy pierwszej zobowiązani są odbywać praktyki w poniedziałek i wtorek, natomiast uczniowie klas drugich i trzecich w środę, czwartek i piątek. W dni dotychczasowego odbywania zajęć szkolnych, uczniowie ZOBOWIĄZANI SĄ DO POZOSTAWANIA w domu. Zachęcamy jednocześnie do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. MEN na platformie epodręczniki.pl. udostępniło szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

 

UWAGA! Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, Uczniowie, Rodzice publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych województwa pomorskiego, w związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem, proszę o bezwzględne zastosowanie się do ogłoszonych dzisiaj wytycznych Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Zajęcia w Naszej szkole będą zawieszone na 2 tygodnie. Od 12 marca br. uczniowie naszej szkoły nie przychodzą na zajęcia. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

UWAGA! W tym okrasie CAŁA SZKOŁA jest nieczynna dla Uczniów i Rodziców. Oprócz wyjątkowych sytuacji zamknięty będzie również Sekretariat Szkoły.

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia RZEMIOSŁO

Dariusz Duda

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej)

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;

od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oznacza to, że od poniedziałku 19 października 2020 zajęcia w naszej szkole odbywają się zdalnie przy wykorzystaniu Librusa, zgodnie z planem lekcji. Dokładnie tak samo jak w marcu ubiegłego roku.Wszyscy uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa z lekcjach.

Praktyki zawodowe u pracodawców odbywają się normalnie chyba że pracodawca zadecyduje inaczej.

Chcemy aby pierwsze kursy praktycznej nauki zawodu odbyły się w terminie (od 27 października). Decydować będzie jednak sytuacja epidemiczna kraju oraz przyszłe zarządzenia. Dlatego możliwe są również kursy online lub przesunięcie terminu.

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Nowe powiaty w strefie czerwonej

Od soboty, 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich.