Zarządzenie Nr 16/2024

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Gdańsku zatwierdzonego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 25 października 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Z zastrzeżeniem § 3 niniejszego zarządzenia, ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z zastrzeżeniem § 3 niniejszego zarządzenia, ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025 – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół dla dorosłych w tym podstawowych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025 r. w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025 – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Grzegorz Kryger

link do Zarządzenia na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku