POMORSKI KURATOR OŚWIATY

Zarządzenie Nr 7/2021

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.

Działając na podstawie §11baa ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późń. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty

Małgorzata Bielang

1. Link Zarządzenie Nr 7/2021 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY