Zarządzenie Nr 16/2024

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Gdańsku zatwierdzonego przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 25 października 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Z zastrzeżeniem § 3 niniejszego zarządzenia, ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z zastrzeżeniem § 3 niniejszego zarządzenia, ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025 – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół dla dorosłych w tym podstawowych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025 r. w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025 – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty
Grzegorz Kryger

link do Zarządzenia na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025.

 

Lp. Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły.

od 15 maja 2024 r.
do 31 maja 2024 r.
do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 5 lipca 2024 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach do 11 lipca 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 lipca 2024 r.
do godziny 15.00
6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. do 16 lipca 2024 r.
7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

do 19 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024 r.
do godz. 14.00
9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 22 lipca 2024 r.
do godz. 14.00
10. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 23 lipca 2024 r.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Nr 16/2024

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025

§ 2

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosło w Słupsku w roku szkolnym 2024/2025 to:

 1. Podanie.

 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 3. Wyniki z egzaminów po szkole podstawowej.

 4. Akt urodzenia – oryginał.

 5. Dwa zdjęcia.

 6. Zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań wykonywania danego zawodu.

 7. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu dla uczniów poniżej 15 ro-ku życia oraz zgoda ich rodziców.

§ 3

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosło w Słupsku, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

 1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

 1. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, języka obcego i dwóch wybranych przez szkołę ponadpodstawową obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 32 punkty).

§ 4

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, są przyznawane z języka polskiego, języka obcego, oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych; w poszczególnych klasach są to:

Klasa

Przedmioty wiodące lub profil kształcenia w poszczególnych klasach

Nauczane języki obce

Wybrane przez szkołę przedmioty preferowane przy przyznawaniu punktów

IA

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

technika, wychowanie fizyczne

IB

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

technika, wychowanie fizyczne

IC

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

technika, wychowanie fizyczne

ID

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

technika, wychowanie fizyczne

 Punkty są obliczane wg następujących zasad:

 • stopień celujący - 17 punktów

 • stopień bardzo dobry - 14 punktów

 • stopień dobry - 12 punktów

 • stopień dostateczny - 8 punktów

§ 5

Punktacji podlegają też inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zawarte w:

Komunikacie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

§ 6

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu – przyjmowani są niezależnie od przyjętych przez szkołę kryteriów.

§ 7

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji:

Akrobatyka sportowa, badminton, baseball i softball, biathlon, bilard, orientacja sportowa, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, ju jitsu, kajakarstwo, karate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo (szosowe, torowe, MTB), kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, płetwonurkowanie sportowe, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, squash, snowboard, sporty motorowe, sport psich zaprzęgów, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Gry zespołowe:

Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej, sporty wrotkarskie.

Do listy dyscyplin sportu, dodaje się wyjaśnienie:

W przypadku, gdy dyscyplina sportu, z której osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, nie jest umieszczona, a absolwent legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

§ 8

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają w kolejności:

 1. sieroty, osoby umieszczone w rodzinach zastępczych oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.

 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia.

 4. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów na egzaminie ósmoklasisty.

 5. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za świadectwo.

 6. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za inne osiągnięcia.

§ 9

Do wybranej klasy w szkole przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów.

 § 10

 1. Na swoim pierwszym posiedzeniu komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu procedury pracy komisji.

 2. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, na każdym posiedzeniu, może podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji do poszczególnych klas.

 3. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji.

§ 11

Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły odwołania od wyników rekrutacji.

§ 12

Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, która pracuje według harmonogramu zawartego w:

Zarządzeniu Nr 16/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025.

§ 13

Terminy dotyczące przyjęć do Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosło w Słupsku zawarte są w:

Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I Branżowej Szkoły I Stopnia „Rzemiosło” w Słupsku

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosło w Słupsku

Komplet dokumentów niezbędnych w rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia "Rzemiosło" w Słupsku.

 1. Podanie - podanie o przyjęcie do Szkoły - do wydruku w pdfie
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Wyniki z egzaminów po szkole podstawowej.
 4. Akt urodzenia oryginał.
 5. Dwa zdjęcia.
 6. Zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań wykonywania danego zawodu.
 7. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu dla uczniów poniżej 15 roku życia oraz zgoda ich rodziców.

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 ze zm.) ustalam co następuje:

I. Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o zasięgu:

 • międzynarodowym,
 • krajowym (ogólnopolskim),
 • wojewódzkim,
 • powiatowym,

II. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

 • międzynarodowym – miejsca 1- 8,
 • krajowym (ogólnopolskim) – miejsca 1- 6,
 • wojewódzkim – miejsca 1-3,
 • powiatowym – miejsce 1-3,

oraz miejsca uznane za wysokie w zawodach mistrzowskich o randze:

 • międzynarodowej – miejsca 1- 20,
 • krajowej (ogólnopolskiej) – miejsca 1- 12,
 • regionalnej – miejsca 1- 6,
 • wojewódzkiej – miejsca 1- 3,

zgodnie z kalendarzem zawodów okręgowych lub polskich związków sportowych.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:

– laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej,

– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.

Wykaz konkursów przedmiotowych:

1) przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z:

a. języka polskiego,
b. języka angielskiego,
c. języka niemieckiego,
d. historii,
e. biologii,
f. geografii,
g. matematyki,
h. fizyki,
i. chemii,
j. informatyki.

II. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:

1) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

Uwaga: powyższa punktacja dotyczy wyłącznie zawodów wiedzy:

XXV KONKURS HISTORYCZNY im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

2) za uzyskany w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty tytuł:

– laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
– finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,

Uwaga: powyższa punktacja dotyczy wyłącznie zawodów wiedzy:

„Pomorski Turniej Wiedzy o Prawie”

3) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż ww. zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Wykaz zawodów wiedzy – pdf 612KB
 2. Wykaz zawodów artystycznych – pdf 758KB
 3. Wykaz zawodów sportowych – pdf 496 KB

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji:

Akrobatyka sportowa, badminton, baseball i softball, biathlon, bilard, orientacja sportowa, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, ju jitsu, kajakarstwo, karate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo (szosowe, torowe, MTB), kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, płetwonurkowanie sportowe, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, squash, snowboard, sporty motorowe, sport psich zaprzęgów, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Gry zespołowe:

Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej, sporty wrotkarskie.

Do listy dyscyplin sportu, dodaje się wyjaśnienie:

W przypadku, gdy dyscyplina sportu, z której osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, nie jest umieszczona, a absolwent legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

Uwaga:

 1. Wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 mogą być również zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ujęte przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w wykazie na rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020/
 2. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się na stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Nasza szkoła kształci młodocianych pracowników. Zajęcia praktyczne realizowane są w zakładach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku. Nasi pracodawcy szkolą w różnych zawodach na terenie miasta i powiatu słupskiego. Gwarantują wysoką jakość przygotowania do zawodu i gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły i zdobyciu tytułu czeladnika. Za zajęcia praktyczne uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

SZKOŁA GWARANTUJE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZAKŁADACH RZEMIEŚLINICZYCH!