Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 10/2022

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023

§ 2

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosło w Słupsku w roku szkolnym 2022/2023 to:

 1. Podanie.

 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 3. Wyniki z egzaminów po szkole podstawowej.

 4. Akt urodzenia – oryginał.

 5. Dwa zdjęcia.

 6. Karta zdrowia

 7. Zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań wykonywania danego zawodu.

 8. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu dla uczniów poniżej 15 ro-ku życia oraz zgoda ich rodziców.

§ 3

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2022/2023.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosło w Słupsku, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:

 1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

 1. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, języka obcego i dwóch wybranych przez szkołę ponadpodstawową obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 32 punkty).

§ 4

Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, są przyznawane z języka polskiego, języka obcego, oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych; w poszczególnych klasach są to:

Klasa

Przedmioty wiodące lub profil kształcenia w poszczególnych klasach

Nauczane języki obce

Wybrane przez szkołę przedmioty preferowane przy przyznawaniu punktów

IA

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

technika, wychowanie fizyczne

IB

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

technika, wychowanie fizyczne

IC

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

technika, wychowanie fizyczne

ID

branżowa szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa

język angielski lub niemiecki

technika, wychowanie fizyczne

 Punkty są obliczane wg następujących zasad:

 • stopień celujący - 17 punktów

 • stopień bardzo dobry - 14 punktów

 • stopień dobry - 12 punktów

 • stopień dostateczny - 8 punktów

§ 5

Punktacji podlegają też inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zawarte w:

Komunikacie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

§ 6

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu – przyjmowani są niezależnie od przyjętych przez szkołę kryteriów.

§ 7

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji:

Akrobatyka sportowa, badminton, baseball i softball, biathlon, bilard, orientacja sportowa, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, ju jitsu, kajakarstwo, karate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, kendo, kick-boxing, kolarstwo (szosowe, torowe, MTB), kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, płetwonurkowanie sportowe, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, squash, snowboard, sporty motorowe, sport psich zaprzęgów, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Gry zespołowe:

Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej, sporty wrotkarskie.

Do listy dyscyplin sportu, dodaje się wyjaśnienie:

W przypadku, gdy dyscyplina sportu, z której osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, nie jest umieszczona, a absolwent legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

§ 8

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają w kolejności:

 1. sieroty, osoby umieszczone w rodzinach zastępczych oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.

 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia.

 4. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów na egzaminie ósmoklasisty.

 5. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za świadectwo.

 6. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za inne osiągnięcia.

§ 9

Do wybranej klasy w szkole przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów.

 § 10

 1. Na swoim pierwszym posiedzeniu komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu procedury pracy komisji.

 2. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, na każdym posiedzeniu, może podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji do poszczególnych klas.

 3. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji.

§ 11

Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły odwołania od wyników rekrutacji.

§ 12

Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, która pracuje według harmonogramu zawartego w:

Zarządzeniu Nr 3 /2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021.

§ 13

Terminy dotyczące przyjęć do Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosło w Słupsku zawarte są w:

Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I Branżowej Szkoły I Stopnia „Rzemiosło” w Słupsku

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosło w Słupsku