https://ankiety.uksw.edu.pl/index.php/757886?lang=pl

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Branżowa Szkoła I Stopnia RZEMIOSŁO w Słupsku, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 57 (budynek ZDZ), 76-200 Słupsk reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.rzemioslo.edu.pl i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów.

Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 5 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na podstawie specjalistycznej dokumentacji organu uprawnionego do badania wyżej wymienionego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.